برای فرآیندهای ایمن و کارآمد ، استفاده از آب شیرین کن صنعتی و تصفیه آب صنعتی ضروری است آب نه تنها پایه و اساس کل زندگی بلکه یک مؤلفه مهم تولید صنعتی است. از این ماده برای خنک کننده

آب شهری به علت هزینه بالای دستگاه های تصفیه آب و فرآیند زمان بر، مورد استقبال و تصفیه مسئولین قرار نمی گیرد. از جهتی آب لوله کشی شهری دارای رسوبات زیادی بوده که آب این رسوبات را با خود حل

استفاده نمودن از دستگاه های تصفیه آب صنعتی به ارتقای محصولات تولید شده و افزایش کیفیت آب کمک زیادی کرده و از این رو در اکثر کشور های جهان با استقبال گرمی مواجه شده است. در سال های اخیر نیز